Transport aerian comercial

Modul de desfăşurare a procesului de certificare a unui operator aerian este descris în cadrul procedurilor RAC-AOC.

Certificarea operatorului aerian reprezintă constatarea îndeplinirii de către un operator aerian a condiţiilor prevăzute de reglementările aeronautice civile a Republicii Moldova, în vederea eliberării unui Certificat de Operator Aerian (COA).
Prin Certificat de Operator Aerian înţelegem documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian public.
Cerinţele necesare a fi îndeplinite pentru obţinerea Certificatului de Operator Aerian, sunt prevăzute de reglementarile JAR-OPS 1 Transportul aerian comercial (avioane) si JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) aprobate prin Ordinul No.46/GEN, 31.10.2000 publicat în Official Monitor No. 25-26, 01.03.2001.

Emiterea Certificatului de Operator Aerian

Condiţii generale de certificare

Solicitantul unui Certificat de Operator Aerian trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 1. sa fie persoana fizica sau juridical din Republica Moldova;
 2. să aibă activităţile localizate, sau eventual, sediul înregistrat în Republica Moldova;
 3. sa nu deţină un document de autorizare ca operator aerian emis de o autoritate aeronautica străină;
 4. aeronava/aeronavele care urmează sa fie operate sub documentul propriu de autorizare sa fie înmatriculate in Republica Moldova;
 5. să demonstreze Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova că este capabil să desfăşoare operaţiunile de transport aerian public în condiţii de siguranţă a zborului.

Documente necesare (Checklist-ul documentelor necesare pentru acordarea initiala AOC)

Cererea tip se completeaza conform formularului prezentat in Anexa 2 din documentul regulator RAC-AOC. Cererea va fi completata în limba româna sau engleza si va fi însoţită de întreaga documentaţie suport, care include:

 1. documentaţia pentru operarea aeronavelor: - Manualul Operaţional de zbor amendat conform cerinţelor Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova; - Copia contractelor sau convenţiilor încheiate între solicitant si agenţii aeronautici autorizaţi pentru prestarea serviciilor aeriene; - Copie după contractele de proprietate/închiriere aeronave; - Copia contractelor de asigurare pentru încărcătura comerciala şi pentru răspundere civilă faţă de terţi, în cazul unor daune provocate acestora, pentru fiecare aeronavă utilizată; - Manualele şi documentele necesare pentru operarea aeronavelor şi întreţinerea tehnică conform JAR-OPS 1 şi JAR-OPS 3;
 2. actele constitutive ale solicitantului, cu toate completările si modificările ulterioare;
 3. o scrisoare de bonitate de la banca la care are deschis contul, însoţita de extrasul de cont;
 4. împuternicirea prin procura, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o alta persoană;
 5. lista corespunderii echipamentului aeronavei cerinţelor subpart K şi L JAR-OPS1/3 (Compliance list 47 K&L) şi JAR-26 (dacă sunt aplicabile) pentru fiecare aeronavă declarată.
 6. copia contractelor sau convenţiilor încheiate de solicitant cu agenţi aeronautici autorizaţi pentru activităţi aeroportuare, după caz, sau a procedurilor de handling în sistem propriu, inclusiv procedurile de transport, recepţie, depozitare si alimentare cu combustibil a aeronavelor în sistem propriu.


Valabilitatea Certificatului de Operator Aerian
Perioada iniţială de valabilitate pentru care se eliberează Certificatul de Operator Aerian este de 12 luni, putând fi apoi prelungit cu perioade de maxim 24 de luni.


Modificarea Certificatului de Operator Aerian (Checklist-ul documentelor necesare pentru modificarea AOC)

Cererea pentru modificarea Certificatului de Operator Aerian trebuie prezentata în forma ceruta de Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova prin chestionarul formular completat si transmis la AAC RM.
Cererea trebuie însoţită de extrase din Manualul de Operaţiuni care includ amendamentele propuse şi de orice alte documente ce susţin cererea (amendament la AFM, MEL, dovezile pregătirii echipajelor, etc.), în concordanta cu modificarea solicitata.


Prelungirea Certificatului de Operator Aerian (Checklist-ul documentelor necesare pentru prelungirea AOC)

Cererea de prelungire în original va fi însoţită în mod obligatoriu de documentele mentionate in checklist cum ar fi documentele care au stat la baza autorizării iniţiale (contracte, contracte/poliţe de asigurare, convenţii etc.) şi care au expirat în perioada de valabilitate a Certificatului de Operator Aerian.


Termene

Cererea iniţială şi documentaţia necesara pentru emiterea Certificatului de Operator Aerian trebuie sa fie depuse la Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova cu cel puţin 90 de zile înaintea datei la care se propune începerea operării, excepţie făcând Manualul de Operaţiuni care poate fi depus cu cel puţin 60 de zile înainte de data menţionata.
Cererea pentru modificarea Certificatului de Operator Aerian se depune la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusa pentru începerea operării, pentru care se solicita modificarea.
Cererea pentru prelungirea Certificatului de Operator Aerian se depune la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a documentului de autorizare.
în conformitate cu prevederile reglementarilor aeronautice în vigoare, aceste termene încep sa curgă din momentul depunerii întregii documentaţii necesare pentru emiterea/modificarea/prelungirea Certificatului de Operator Aerian.
Exceptând cazurile de forţă majoră, operatorul aerian va comunica Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova intenţia de schimbare a deţinătorilor posturilor cu responsabilităţi pentru operaţiunile de zbor, sistemul de întreţinere a aeronavelor, sistemul de asigurare a calităţii, pregătirea si antrenarea echipajelor si operaţiunile la sol, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care aceste modificări devin efective.

Formular de cerere pentru aprobare MEL / MEL Amendmentului

Raportul de verificare pentru Manualul Operaţional Partea B ch.9 MEL