Operaţiuni de lucru aerian

Autorizaţia de Operator Aerian pentru operaţiuni de lucru aerian, este documentul care atestă capabilitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de lucru aerian în condiţii de siguranţă a zborului.
Cerinţele care trebuie a fi îndeplinite pentru obţinerea Autorizaţiei de Operator Aerian, sunt prevăzute de Reglementarea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova RAC-AOA, publicata în Monitorul Oficial nr. 47-48 /130 din 26.04.2001.

Emiterea Autorizaţiei de Operator Aerian


Condiţii generale de autorizare

Pentru autorizarea oricărui operator aerian, persoană juridică sau fizica din Republica Moldova, în vederea desfăşurării de operaţiuni civile de lucru aerian cu avioane şi/sau elicoptere, altele decît cele ultrauşoare se aplică prevederile reglementării RAC-OPS 1/ RAC-OPS 3.
Reguli generale de autorizare a operatorilor aerieni

Solicitantul unei Autorizaţii de Operator Aerian trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 1. să fie persoană fizica sau juridică din Republica Moldova;
 2. să nu deţină o autorizaţie de operator aerian (AOA) emisă de o autoritate aeronautică civilă străină;
 3. să deţină, în baza unui titlu de proprietate sau a unui contract de închiriere, cel puţin o aeronavă care va fi înscrisă în documentul de autorizare şi să nu fie înscrisă/e într-un alt document de autorizare/certificare eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova sau de autoritatea aeronautică a unui alt stat;
 4. să aibă o organizare managerială capabilă să exercite controlul operaţional şi supravegherea tuturor operaţiunilor de zbor propuse/desfăşurate pentru autorizare, în vederea armonizării cu standardele stabilite de reglementările aeronautice aplicabile;
 5. să aibă desemnat un manager responsabil (accountable manager) acceptat de către A.A.C., respectiv împuternicit pentru a se asigura ca toate operaţiunile de zbor şi activităţile de întreţinere a aeronavelor să poată fi finanţate şi desfăşurate în conformitate cu standardele cerute de reglementările aplicabile, pentru a pune la dispoziţie resurse şi mijloace suficiente şi a întreprinde acţiuni corespunzătoare pentru a înlătura deficienţele depistate de Sistemul de asigurare a calităţii;
 6. să aibă desemnate persoane acceptate de către A.A.C. pentru îndeplinirea funcţiilor care implică responsabilitatea pentru:
  • operaţiunile de zbor;
  • sistemul de întreţinere tehnică a aeronavelor;
  • sistemul de asigurare a calităţii;
  • pregătirea şi antrenarea echipajelor;
  • operaţiunile la sol.
 7. să implementeze şi să menţină funcţionarea unui sistem de asigurare a calităţii, care să garanteze practici operaţionale sigure şi aeronave navigabile, în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, precum şi informarea permanentă şi oportună a managerului desemnat conform RAC-AOA 0045 (b) pentru luarea măsurilor corrective necesare. Acestea trebuie să cuprindă un program de asigurare a calităţii care să prevadă procedurile stabilite pentru a verifica dacă toate operaţiunile sînt desfăşurate în conformitate cu cerinţele, procedurile şi standardele aplicabile. Managerul Sistemului de asigurare a calităţii desemnat va avea acces direct la managerul responsabil;
 8. să asigure ca fiecare zbor să fie executat în concordanţă cu prevederile Manualului Operaţional de Zbor aprobat de către A.A.C.;
 9. să întreprindă măsuri corespunzătoare privind facilităţile de “handling” pentru a asigura siguranţa şi eficienţa la operarea aeronavelor;
 10. să asigure echiparea aeronavelor operate, precum şi calificarea echipajelor, corespunzător cerinţelor, standardelor şi procedurilor autorizate pentru zona şi tipul de operaţiune aeriană propusă/desfăşurată;
 11. să se conformeze cu cerinţele pentru sistemul de întreţinere a aeronavelor prevăzute în RAC-AOA, Secţiunea B, Capitolul III, ţinînd cont de limitările şi tipul de operaţiune aeriană propusă/desfăşurată autorizate;
 12. să transmită către A.A.C. o copie a Manualului Operaţional de Zbor (FOM), aprobat de A.A.C., şi a tuturor amendamentelor la acesta;
 13. să asigure şi să menţină facilităţile operaţionale, la baza principală de operare, corespunzătoare cerinţelor, standardelor şi procedurilor aplicabile tipului de operaţiuni propuse/desfăşurate;
 14. să dispună de resurse financiare suficiente care să asigure desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene;
 15. să convingă A.A.C., în baza evaluării efectuate de către aceasta, că dispune de capacitatea de a efectua operaţiuni aeriene în condiţii de siguranţă a zborului.

Documente necesare pentru emiterea iniţială Autorizaţiei de Operator Aerian (Checklist’ul documentelor necesare pentru acordarea initiala AOA)

Pentru acordarea Autorizaţiei de Operator Aerian, solicitantul trebuie să completeze o cerere tip potrivit formularului prezentat in Anexa 2 la documentul reglamentar RAC-AOA în care să se specifice în clar toate informaţiile cerute. Această cerere trebuie însoţită de cel putin următoarele documente:

 1. actele constitutive, cu toate completările şi modificările ulterioare;
 2. copia extrasului de cont bancar;
 3. împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;
 4. documentaţia pentru operarea aeronavelor:
  1. Manualul Operational de zbor sau amendament la acesta;
  2. Copia contractului de deţinere a aeronavei/aeronavelor;
  3. Copia contractelor sau convenţiilor încheiate de solicitant pentru prestarea serviciilor aeronautice;
  4. Copia contractelor de asigurare pentru răspundere civilă faţă de terţi, în cazul unor daune provocate acestora si a persoanelor aflate la bord, altele decat echipajul acestora, daca este cazul, pentru fiecare aeronavă utilizată;
  5. Copii pentru fiecare aeronavă, a Certificatului de Navigabilitate sau echivalent, Certificatului de înmatriculare, Autorizaţiei pentru staţie radio, care va fi valabilă pe perioada solicitării AOA, în cazul operatorului ce deţine aeronave în proprietate şi pe o perioadă cel puţin egală cu perioada valabilităţii contractelor de închiriere în cazul operatorilor care închiriază aeronave;
  6. Copia autorizatiei emise de catre Ministerul ocrotirii sanatatii (pentru executarea zborurilor in domeniul aviatiei sanitare);
 5. documente referitoare la întreţinerea aeronavei(lor) prevazuta in RAC-AOA 0075;

Documente necesare pentru modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian (Checklist’ul documentelor necesare pentru modificarea AOA)

Modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian se poate face la solicitarea operatorului aerian şi/sau în urma deciziei Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova. Aceasta consta în extinderea sau restrîngerea condiţiilor de operare, a tipurilor de operaţiuni cuprinse în Anexa la Autorizaţia de Operator Aerian sau în acordarea de autorizări speciale.

De asemenea, modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian poate consta în includerea/excluderea unor aeronave din Anexa la AOA. Decizia privind modificarea AOA se comunică de către AAC RM, în scris, operatorului aerian.

Documente necesare pentru prelungirea Autorizaţiei de Operator Aerian (Checklist’ul documentelor necesare pentru prelungirea AOA)

Solicitarea prelungirii valabilităţii AOA se face prin cererea operatorului aerian însoţită de:

 1. raportul privind activitatea desfăşurată de operator în perioada de valabilitate a Autorizaţiei de Operator Aerian, precum şi prezentarea intenţiilor pentru activitatea viitoare;
 2. raportul de autoevaluare pentru activitatea tehnică şi activitatea operaţională, însoţit, după caz, de programe propuse privind acţiunile corective; acest raport trebuie să conţină şi menţiuni privind:
  • modul de efectuare (contract cu agenţi autorizaţi sau sistem propriu) a activităţilor, inclusiv de handling şi alimentare cu combustibil a aeronavelor;
  • lista actualizată a facilităţilor tehnice de handling (dacă desfăşoară aceste activităţi în sistem propriu), inclusiv facilităţile destinate combustibilului de aviaţie;
 3. documentaţia (autorizaţii, convenţii, contracte etc.) care a fost depusă la iniţializare şi care a suferit modificări pe parcursul perioadei de valabilitate a Autorizaţiei de Operator Aerian, dacă este cazul.
 4. dovada achitării de către operatorul aerian a datoriilor către alţi agenţi aeronautici.

Prelungirea Autorizaţiei de Operator Aerian se va face în baza raportului final de evaluare a operatorului aerian, întocmit pe baza rapoartelor direcţiilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova şi aprobat de Directorul General al AAC RM.

Raportul final de evaluare privind reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian va fi urmat de emiterea unei noi ediţii a AOA.

Decizia privind reînnoirea Autorizaţiei de Operator Aerian se comunică în scris, de către Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, operatorului aerian, precum şi ministerului de resort, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Documentele necesare pentru modificarea Autorizatiei de Operator Aerian sunt prezentate in acest Checklist

Termene

 1. Cererea şi documentaţia de însoţire pentru acordarea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie să fie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova cu cel puţin 90 de zile înainitea datei la care se propune începerea operării, iar Manualul de Operatiuni cu cel putin 60 de zile înaintea datei la care se propune începerea operării.
 2. Cererea pentru modificarea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova cu cel puţin 30 de zile, în cazul în care nu s-a convenit altfel, înainte de data propusă pentru începerea operării, pentru care se solicită modificarea.
 3. Cererea pentru prelungirea Autorizaţiei de Operator Aerian trebuie depusă la Autoritatea Aeronautică Civilă Romînă cu cel puţin 30 de zile, în cazul în care nu s-a convenit altfel, înaintea expirării perioadei de valabilitate.
 4. Cu excepţia cazurilor de forta majoră operatorul aerian va comunica Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova intenţia sa de schimbare a deţinătorilor posturilor managerilae obligatorii, cu cel putin 10 zile înainte de punerea în aplicare a deciziei. Forţa majoră poate fi invocată de operator în cazul demisiei, decesul titularului, etc.

Termenele menţionate mai sus încep să se deruleze din momentul depunerii întregii documentaţii necesare.