Cerinţe economice la certificarea operatorilor aerieni (AOC)

Cerintele necesare a fi îndeplinite pentru obtinerea Certificatului de Operator Aerian, sunt prevazute de Reglementarea aeronautică civilă RAC-AOC "Certificarea Operatorilor Aerieni", ediţia 02/iunie 2005, aprobată prin Ordinul A.S.A.C. nr. 66/GEN din 28.06.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 92-94/325 din 08.07.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

PROCEDURA DE CERTIFICARE A OPERATORILOR AERIENI
Evaluarea economică a solicitantului

Solicitarea iniţială a AOC
Cerinţe economice Satisfacerea cerinţelor economice de către solicitant
1. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
2. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru efectuarea activităţii propuse fără venit timp de 6 luni, dar nu mai puţin de 500 mii lei.
 • Rezultatele financiare (venituri şi cheltuieli) lunare prognozate pentru următoarele 6 luni din data estimată a iniţierii activităţii;
 • Fluxul mijloacelor băneşti lunar prognozat pentru 6 luni (încasări şi plăţi băneşti) şi realizarea Planului de afaceri;
 • Posibilele surse de acoperire a necesarului estimat de resurse financiare;
 • Sursele de finanţare a activităţii entităţii disponibile (proprii sau împrumutate) identificate de către solicitant;
 • Mărimea şi structura surselor proprii.
3. Deţinerea capitalui statutar de minimum 500 mii lei
4. Deţinerea capitalui propriu nu mai mic de valoarea capitalului statutar
5. Program coerent de desfăşurare, susţinere şi /sau dezvoltare a activităţii proprii
6.

Copia Contractelor de asigurare valabile pentru răspundere civilă faţă de terţi pentru fiecare aeronavă care urmează să opereze, inclusiv:

 • cerificatul de asigurare;
 • documentul confirmativ privind achitarea integrală a certificatului de asigurare;
 • contractul de reasigurare;
 • scrisoare de preluare a obligaţiunii, eliberată de brokerul de asigurare sau compania de reasigurare (Letter of Undertaking).
7. Copia Contractelor de asigurare valabile pentru încărcătura aeronavei care urmează să opereze.
Prelungirea termenului de valabilitate AOC / modificarea AOC
1. Raportul privind activitatea economică desfăşurată de operatorul aerian
2. Planul pentru activitatea economică ulterioară
3. Dovada achitării de către operatorul aerian a datoriilor către alţi agenţi aeronautici
4. Extrasul din contul bancar. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente.
5. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru efectuarea activităţii propuse fără venit timp de 6 luni, dar nu mai puţin de 500 mii lei.
 • Raportul financiar anual pentru perioada de gestiune anterioară şi/sau
 • cel mai recent Bilanţ contabil şi Raport de profit şi pierdere al entităţii pentru perioada de gestiune curentă (6 luni, 9 luni).
6. Deţinerea capitalui statutar de minimum 500 mii lei
7. Deţinerea capitalui propriu nu mai mic de valoarea capitalului statutar
8. Programului coerent de desfăşurare, susţinere şi /sau dezvoltare a activităţii proprii
9.

Copia Contractelor de asigurare valabile pentru răspundere civilă faţă de terţi, pasageri, bagaje, poştă pentru aeronavele care se află în exploatare sau urmează să opereze, inclusiv:

 • cerificatul de asigurare;
 • documentul confirmativ privind achitarea integrală a certificatului de asigurare;
 • contractul de reasigurare;
 • scrisoare de preluare a obligaţiunii, eliberată de brokerul de asigurare sau compania de reasigurare (Letter of Undertaking).
10. Copia Contractelor de asigurare valabile pentru încărcătura aeronavei