Cerinţe economice la autorizarea operatorilor aerieni (AOA)

Cerinţele care trebuie a fi îndeplinite pentru obţinerea Autorizaţiei de Operator Aerian, sunt prevăzute de Reglementarea aeronautică civilă RAC-AOA “Autorizarea Operatorilor Aerieni”, ediţia 01/martie 2002, aprobată prin Ordinul A.S.A.C. nr. 26/GEN din 30.03.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 47-48 /130 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare.

PROCEDURA DE AUTORIZARE A OPERATORILOR AERIENI

Evaluarea economică a solicitantului

Solicitarea iniţială a AOA
Cerinţe economice Satisfacerea cerinţelor economice de către solicitant
1. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
2. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru efectuarea activităţii pentru care se solicită autorizarea fără venit timp de 6 luni.
 • Rezultatele financiare (venituri şi cheltuieli) lunare prognozate pentru următoarele 6 luni din data estimată a iniţierii activităţii;
 • Fluxul mijloacelor băneşti lunar prognozat pentru 6 luni (încasări şi plăţi băneşti) şi realizarea Planului de afaceri;
 • Posibilele surse de acoperire a necesarului estimat de resurse financiare;
 • Sursele de finanţare a activităţii entităţii disponibile (proprii sau împrumutate) identificate de către solicitant;
 • Mărimea şi structura surselor proprii.
3. Documente corespunzătoare pentru exercitarea obiectului de activitate
4. Sediu corespunzător, dotat cu mijloace de comunicaţie
5. Personal de conducere şi financiar-comercial, corespunzător calificat activităţii pe care urmează să o desfăşoare;
6. Dovada achitării de către operatorul aerian a datoriilor către alţi agenţi aeronautici pentru servicii aeroportuare şi de navigaţie aeriană.
7. Program coerent de desfăşurare, susţinere şi /sau dezvoltare a activităţii proprii
8. Aeronave proprii sau închiriate
9. Copiile Contractelor cu furnizorii de servicii aeronautice autorizaţi/recunoscuţi de A.A.C. pentru servicii specializate de alimentare cu carburanţi, informare meteo, navigaţie aeriană, etc.
10.

Copia Contractelor de asigurare valabile pentru răspundere civilă faţă de terţi, şi a încărcăturii comerciale, după caz, pentru fiecare aeronavă care urmează să opereze, inclusiv:

 • certificatul de asigurare,
 • documentul confirmativ privind achitarea integrală a certificatului de asigurare,
 • contractul de reasigurare,
 • scrisoare de preluare a obligaţiunii, eliberată de brokerul de asigurare sau compania de reasigurare (Letter of Undertaking).
11. Analize care indică că operaţiunile propuse vor fi eficiente din punct de vedere economic
Prelungirea termenului de valabilitate AOA
1.

Raportul privind activitatea economică desfăşurată de operatorul aerian, precum şi prezentarea planului pentru activitatea viitoare

2. Dovada achitării de către operatorul aerian a datoriilor către alţi agenţi aeronautici pentru servicii aeroportuare şi de navigaţie aeriană.
3. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru efectuarea activităţii pentru care solicită prelungirea autorizării fără venit timp de 6 luni (suficiente resurse pentru a asigura toate serviciile, echipamentele, facilităţile)
 • Raportul financiar anual pentru perioada de gestiune anterioară şi/sau
 • cel mai recent Bilanţ contabil şi Raport de profit şi pierdere al entităţii pentru perioada de gestiune curentă (6 luni, 9 luni)
4. Analize care indică că operaţiunile propuse vor fi eficiente din punct de vedere economic
5. Atestă solvabilitatea entităţii.

Copia Contractelor de asigurare valabile pentru răspundere civilă faţă de terţi, şi a încărcăturii comerciale, după caz, pentru fiecare aeronavă aflată în exploatare, inclusiv:

 • certificatul de asigurare,
 • documentul confirmativ privind achitarea integrală a certificatului de asigurare,
 • contractul de reasigurare,
 • scrisoare de preluare a obligaţiunii, eliberată de brokerul de asigurare sau compania de reasigurare (Letter of Undertaking).
Modificarea AOA
1. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru efectuarea activităţii pentru care solicită prelungirea autorizării fără venit timp de 6 luni (suficiente resurse pentru a asigura toate serviciile, echipamentele, facilităţile)
 • Raportul financiar anual pentru perioada de gestiune anterioară şi/sau
 • cel mai recent Bilanţ contabil şi Raport de profit şi pierdere al entităţii pentru perioada de gestiune curentă (6 luni, 9 luni).
2. Analize care indică că operaţiunile propuse vor fi eficiente din punct de vedere economic
3.

Copia Contractelor de asigurare valabile pentru răspundere civilă faţă de terţi, şi a încărcăturii comerciale, după caz, pentru fiecare aeronavă care urmează să opereze, inclusiv:

 • certificatul de asigurare,
 • documentul confirmativ privind achitarea integrală a certificatului de asigurare,
 • contractul de reasigurare,
 • scrisoare de preluare a obligaţiunii, eliberată de brokerul de asigurare sau compania de reasigurare (Letter of Undertaking).