Certificarea simulatoarelor de zbor

Generalităţi

În conformitate cu cerinţele JAR-OPS, dispozitivele pentru pregătire sintetică care înlocuiesc avionul în scopul pregătirii si/sau al verificarii, trebuie autorizate în conformitate cu cerinţele aplicabile dispozitivelor pentru pregătire sintetică.
Operatorul care intenţionează să folosească astfel de dispozitive pentru pregătire sintetică trebuie sa obţină aprobarea AAC RM.
Începând cu 1 august 2008, reglementările JAR-STD au fost înlocuite de JAR-FSTD.

FSTD (Flight Simulation Training Device) dispozitiv de antrenament, poate fi de tipul:
FFS (Full Flight Simulator - Simulator complet de zbor) - conform cerinţelor de standard minime pentru Calificarea Simulatoarelor Complete de Zbor;
FTD (Flight Training Device - Dispozitiv de Antrenament în Zbor) - conform cerinţelor de standard minime pentru un nivel de calificare specific FTD;
FNPT (Flight & Navigation Procedures Trainer - Proceduri de Antrenament pentru Zbor si Navigatie) - conform cerinţelor de standard minime pentru un nivel de calificare specific FNPT;
BITD (Basic Instrument Training Devices - Dispozitive de antrenament pentru instrumentele de baza de la bord).


Certificare

Emiterea certificatului
Certificatul de Calificare al FSTD-ului ("STD Qualification Certificate") se acorda pentru FSTD-ul respectiv si este acordat deţinătorului de FSTD. Acordarea de catre AAC RM a Certificatului de Calificare a unui FSTD nu implica în mod automat acordarea autorizării de utilizare a FSTD-ului de către operatori.

Modificarea certificatului
Un operator de FSTD, deţinător al unui Certificat de calificare STD, care doreşte sa modifice, perfecţioneze, dezactiveze sau sa-si repoziţioneze FSTD-ul, trebuie sa informeze AAC RM despre intenţia sa.
În cazul în care solicitarea de schimbare se face către un operator de FSTD, deţinător al unui Certificat de calificare STD emis de o alta autoritate, AAC RM va proceda similar cazului de certificare iniţiala în cazul în care nu exista un acord de recunoaştere mutuală cu autoritatea emitentă. În cazul în care există recunoaştere mutuală între cele doua autorităţi se vor aplica condiţiile prevăzute în acord.
Indiferent de reglementarea care a stat la baza emiterii iniţiale a unui Certificat de Calificare al unui STD, daca operatorul STD-ului solicită modificarea certificatului, pentru emiterea noului certificat, STD-ul trebuie sa corespundă prevederilor din JAR-FSTD.

Reînnoirea certificatului
Deţinătorul unui Certificat de calificare STD emis pentru o perioadă definită de timp si în conformitate cu JAR-FSTD, care doreşte sa continue operarea după expirarea valabilităţii, trebuie să solicite reînnoirea calificării FSTD-ului în cauză.
Pentru reînnoirea Certificatului de calificare STD a căror evaluare a avut loc:

- înainte de 1 august 2008
În cazul în care operatorul simulatorului doreşte, la sfârşitul perioadei de valabilitate a calificării actuale, doar reînnoirea acestui certificat, reevaluarea, în vederea emiterii unui nou certificat de calificare, se va face în conformitate cu cerinţele aceleiaşi versiuni de JAR-STD care a fost aplicată la ultima evaluare efectuată înaintea implementării JAR-FSTD;
În cazul în care operatorul simulatorului doreşte, la sfârşitul perioadei de valabilitate a calificării actuale, reînnoirea si modificarea acestui certificat, reevaluarea, în vederea emiterii unui nou certificat de calificare, se va face în conformitate cu cerinţele JAR-FSTD.

- la sau după 1 august 2008
Se va evalua conform cerinţelor JAR-FSTD pentru nivelul de calificare corespunzător. Evaluările de reînnoire a certificatului se vor baza pe aceeaşi versiune JAR-FSTD ce a fost aplicabilă la evaluarea iniţială.

Procesul de evaluare în vederea reînnoirii calificării FSTD-ului va parcurge următorii paşi:

 • etapa de analiză tehnică - pentru verificarea respectării conformării FSTD-ului cu cerinţele reglementarii JAR-FSTD;
 • etapa administrativ juridică - pentru verificarea dosarului de evaluare;
 • emiterea unui nou Certificat de Calificare al STD-ului.

Limitarea, suspendarea sau revocarea calificării unui FSTD
AAC RM îsi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau revoca calificarea FSTD-ului.

Decizia de limitare, suspendare sau revocare se poate lua atunci cînd operatorul de FSTD nu reuşeşte sa îndeplinească una sau mai multe din condiţiile de mai jos:

 • să menţină la standardul cerut de nivelul de calificare acordat;
 • să satisfacă cerinţele Autorităţii;
 • să îndeplinească la timp obiectivele stabilite prin planul de masuri;
 • este evident faptul ca timp de 6 luni nu au fost efectuate operaţiuni de pregătire pe acel FSTD.


Pentru ridicarea restricţiilor (limitare sau suspendare) operatorul de FSTD trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 • să ia masurile necesare pentru înlăturarea condiţiilor care au condus la impunerea de restricţii;
 • să solicite Autorităţii efectuarea unei noi evaluări;
 • să convingă AAC RM că nivelul de calificare al FSTD-ului este cel precizat în Certificatul de Calificare STD în vigoare şi că acesta poate fi menţinut la acest nivel.

În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile de la punctul de mai sus, limitarea devine definitivă, iar suspendarea se transformă în revocare. Decizia este irevocabilă.

Posibilitatea de transferare a unui certificat de calificare FSTD
AAC RM îşi rezervă dreptul de acordare pentru un eventual transfer al certificatului de calificare al unui FSTD deja evaluat. Noul operator va informa AAC RM, anticipat, pentru validarea transferului. AAC RM poate dispune o evaluare conform criteriilor de calificare originale şi poate prevede ca platformele FSTD sa fie la nivelul de calificare original, în acest caz AAC RM poate cere o corecţie a FSTD-ului conform autorizaţiilor.

ESTE RESPONSABILITATEA OPERATORULUI SĂ SOLICITE REÎNNOIREA CALIFICĂRII. AAC RM ÎŞI REZERVĂ DREPTUL SĂ EFECTUEZE EVELUĂRI ALE FSTD-URILOR ORI DE CÎTE ORI CONSIDERĂ NECESAR.

Documente necesare
Operatorul FSTD înaintează, în vederea aprobării de către AAC RM, un Ghid al Testelor de Calificare (QTG) într-o formă şi o manieră acceptabilă de autoritate. Ghidul va fi aprobat doar după finalizarea evaluării iniţiale/reînnoirii. QTG-ul aprobat devine Master QTG (MQTG) -baza pentru Calificarea FSTD-ului şi pentru evaluările periodice ulterioare ale FSTD-ului.

Valabilitate
Valabilitatea calificarea unui FSTD este de 12 luni; AAC RM poate extinde această perioadă pîna la 36 de luni, în funcţie de observaţiile obţinute în urma auditului efectuat şi de tipul de FSTD.
Pentru BITD, valabilitatea este de maximum 36 de luni de la acordarea certificării, dacă nu este redusă această perioadă de către AAC RM.

Termene
Conform JAR-FSTD, un solicitant pentru evaluarea unui FSTD (FFS, FTD sau FNPT) trebuie să depună o cerere la autoritate cu trei luni înainte de evaluare. În cazuri excepţionale, aceasta perioada poate fi redusă la o lună, daca AAC RM acceptă. Pentru evaluarea unui BITD, fabricantul unui nou tip trebuie, de asemenea, sa depună cerere la AAC RM cu 3 luni înainte de efectuarea evaluării, termen ce poate fi redus la o lună, dacă AAC RM acceptă.
Cererea de modificare trebuie depusă la AAC RM de către operatorul de FSTD cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte efectuarea schimbării. Cererea trebuie să fie însoţită de extrase corespunzătoare din ghidul pentru testul de calificare (QTG), care sa corespundă scopului schimbării solicitate.
Cererea de reînnoire a certificatului trebuie sa fie transmisă catre autoritate cu cel putin 60 de zile înainte de data expirării Certificatului de calificare STD pe care îl deţine. La depunerea cererii se va face dovada plăţii taxei aferente evaluării de FSTD. În cazul în care odată cu cererea de reînnoire se solicită şi unele schimbări ale vechii calificări, cererea trebuie însoţită sau ulterior completată de documentele menţionate mai sus.
Calificarea fiecărui model de BITD este valabilă 36 de luni de la începerea operării, cu excepţia cazului în care AAC RM specifică altfel. Daca nu sunt satisfăcute prevederile JAR-FSTD, AAC RM poate refuza, revoca, suspenda sau modifica calificarea FSTD-ului.

AAC RM va informa solicitantul despre decizia finală pe care a luat-o referitor modificării cerute la calificarea FSTD-ului:

 • în termen de maxim 30 zile de la primirea tuturor documentelor solicitate, în cazul în care nu este necesara efectuarea de inspecţii; sau
 • în termen de maxim 14 zile de la ultima inspecţie de evaluare.