Cerinţe economice la autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar

Autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar se face conform cerinţelor reglementării aeronautice RAC-HOC “Certificarea întreprinderilor de deservire la sol şi a întreprinderilor ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor”, aprobată prin Ordinul A.S.A.C. nr. 8/GEN din 17.01.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 180-183/671 din 23.11.2007.

PROCEDURA DE AUTORIZARE A ENTITĂŢILOR DE DESERVIRE LA SOL ŞI A ENTITĂŢILOR CE PRESTEAZĂ SERVICII ÎN ZONELE DE SECURITATE CU ACCES LIMITAT ALE AEROPORTURILOR

Evaluarea economică a solicitantului

Solicitarea iniţială a Certificatului entităţii de deservire la sol şi a Certificatului entităţii ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

Cerinţe economice Satisfacerea cerinţelor economice de către solicitant
A. Entităţile de deservire la sol
1. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru executarea lucrărilor de deservire la sol în condiţii de siguranţă în decurs de cel puţin 3 luni, neţinîndu-se cont de posibilele venituri.
 • Rezultatele financiare (venituri şi cheltuieli) lunare prognozate pentru următoarele 6 luni din data estimată a iniţierii activităţii;
 • Fluxul mijloacelor băneşti lunar prognozat pentru 6 luni (încasări şi plăţi băneşti) şi realizarea Planului de afaceri;
 • Posibilele surse de acoperire a necesarului estimat de resurse financiare;
 • Sursele de finanţare a activităţii entităţii disponibile (proprii sau împrumutate) identificate de către solicitant;
 • Mărimea şi structura surselor proprii.
2. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
3. Prezentarea business-planul entităţii.
B. Entităţile ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor
1. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru prestarea serviciilor în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor în condiţii de siguranţă în decurs de cel puţin 3 luni, neţinîndu-se cont de posibilele venituri.
 • Rezultatele financiare (venituri şi cheltuieli) lunare prognozate pentru următoarele 6 luni din data estimată a iniţierii activităţii;
 • Fluxul mijloacelor băneşti lunar prognozat pentru 6 luni (încasări şi plăţi băneşti) şi realizarea Planului de afaceri;
 • Posibilele surse de acoperire a necesarului estimat de resurse financiare;
 • Sursele de finanţare a activităţii entităţii disponibile (proprii sau împrumutate) identificate de către solicitant;
 • Mărimea şi structura surselor proprii.
2. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
Prelungirea termenului/modificarea Certificatului entităţii de deservire la sol şi a Certificatului entităţii ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor
A.Entităţile de deservire la sol
1. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru executarea lucrărilor de deservire la sol în condiţii de siguranţă în decurs de cel puţin 3 luni, neţinîndu-se cont de posibilele venituri.
 • Raportul financiar anual pentru perioada de gestiune anterioară şi/sau
 • cel mai recent Bilanţ contabil şi Raport de profit şi pierdere al entităţii pentru perioada de gestiune curentă (6 luni, 9 luni).
2. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
3. Prezentarea business-planul entităţii.
B. Entităţile ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor
1. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru prestarea serviciilor în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor în condiţii de siguranţă în decurs de cel puţin 3 luni, neţinîndu-se cont de posibilele venituri.
 • Rezultatele financiare (venituri şi cheltuieli) lunare prognozate pentru următoarele 6 luni din data estimată a iniţierii activităţii;
 • Fluxul mijloacelor băneşti lunar prognozat pentru 6 luni (încasări şi plăţi băneşti) şi realizarea Planului de afaceri;
 • Posibilele surse de acoperire a necesarului estimat de resurse financiare;
 • Sursele de finanţare a activităţii entităţii disponibile (proprii sau împrumutate) identificate de către solicitant;
 • Mărimea şi structura surselor proprii.
2. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.