Autorizări pentru obiective aflate în zonele aeroporturilor civile

PROCEDURILE DE ACORDARE A AVIZELOR PRIVIND COORDONAREA CONSTRUCŢIEI ŞI AMPLASĂRII OBIECTELOR ÎN ZONELE AERODROMURILOR CIVILE ALE REPUBLICII MOLDOVA

1. INTRODUCERE

1.1 Prezente proceduri sunt elaborate în conformitate cu Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova şi „Regulamentul general de urbanism p.72, 73, 74, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.98

1.2 Prezentele Proceduri: - includ cerinţe ale documentelor prezentate pentru coordonarea construcţiei obiectelor şi amplasării obiectelor, realizarea cărora este necesară pentru obţinerea informaţiei complete despre amplasarea obiectelor în raport cu aerodromurile aviaţiei civile şi determinarea necesităţii de marcare a acestora şi barierelor de lumină în scopul asigurării siguranţei zborurilor; stabilesc ordinea de examinare a documentelor de coordonare în partea ce ţine de analiza amplasării obiectelor, precum şi cerinţele de disponibilitate a marcării şi barierelor de lumină a obiectelor în zonele aerodromurilor civile ale Republicii Moldova.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1 Cerinţele de limitare a înălţimii obiectelor în zonele aerodromurilor civile sunt reglementate de standardele şi practica recomandată OACI.

2.2 Cerinţele de disponibilitate a unui Aviz pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie a obiectelor în zonele aerodromurilor civile sunt stabilite prin Regulamentul general de urban ism, p. 72, 73, 74, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 5 din 05.01.98.

2.3 Zona aerodromului (zona de control şi evidenţă a obiectelor şi obstacolelor adiacentă aerodromului) constituie un teren în jurul aerodromului, limitat ca dimensiune, asupra căruia se efectuează manevre ale aeronavelor.

2.4 Construcţii planificate şi plasarea obiectelor cu anumită înalţime în afara zonei aerodromului, necesită Avizul AAC în scopul efectuării a unui studiu aeronautic cu privire la studierea impactului acestor construcţii asupra zborului aeronavelor.

3. CERINŢE DE COORDONARE A CONSTRUCŢIEI ŞI AMPLASĂRII OBIECTELOR

3.1 AAC RM efectuează expertiza în partea ce ţine de pregătirea avizelor privind coordonarea construcţiei şi amplasării în zonele de aerodrom a edificiilor, clădirilor, liniilor de telecomunicaţii, liniilor electrice de înaltă tensiune, traseelor feroviare, autostrăzilor, obiectelor fototehnice şi altor obiecte care ar putea afecta siguranţa zborurilor aeronavelor, crea obstacole pentru funcţionarea normală a mijloacelor radiotehnice ale aerodromului.

3.2 Coordonarea cu AAC a construcţiei şi amplasării obiectelor se efectuează ţinîndu-se cont de asigurarea siguranţei zborurilor în zonele aerodromurilor înregistrate în Registrul aerian al aerodromurilor din Republica Moldova.

3.3 Vor fi supuse coordonării construcţia, amplasarea sau modificarea amplasării obiectelor existente, inclusiv:

 • toate obiectele pe o rază de 10 km de la punctul de control al aerodromului (PCA);
 • obiectele cu o înălţime de 50 metri sau mai mult în raport cu pragul inferior al PDA şi plasate pe o rază de 30 km de la PCA;
 • obiectele cu o înălţime de 50 metri sau mai mult de la nivelul terenului alocat, indiferent de amplasarea acestora;
 • liniile de telecomunicaţii, de energie electrică (inclusiv cele de înaltă tensiune), precum şi alte obiecte de radiaţie radio şi electromagnetice, care ar putea crea obstacole pentru funcţionarea normală a echipamentelor radio, indiferent de amplasarea acestora;
 • obiecte explozive, indiferent de amplasarea acestora;
 • întreprinderile industriale şi alte întreprinderi şi edificii, activitatea cărora ar putea conduce la înrăutăţirea vizibilităţii în zonele aerodromurilor.

3.4 În procesul de realizare (în cazul prezentării pentru efectuarea expertizei) a examinării planurilor de dezvoltare a oraşelor şi localităţilor expertiza/coordonarea va fi executată:

 • cu respectarea cerinţelor de siguranţă a zborurilor aeronavelor şi ţinîndu-se cont de influenţa zgomotului aeronautic şi emisiilor;
 • luîndu-se în considerare necesitatea interzicerii privind amplasarea locurilor de emisie a deşeurilor alimentare concentrate, gunoiştilor, fermelor de animale cu blănuri scumpe, fermelor de animale, abatoarelor şi altor obiecte care contribuie la aglomeraţia în masă a păsărilor şi celor adiacente teritoriilor aerodromurilor la o distanţă de 15 km.

4. ORDINEA DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR

4.1 Materialele prezentate pentru coordonare de către întreprinderi şi organizaţii în scopul obţinerii unui Aviz trebuie să conţină:

 • o cerere pentru acordarea Avizului cu indicarea caracteristicii şi destinaţiei obiectului, amplasarea acestuia;
 • informaţia privind dimensiunile exterioare (orizontale şi verticale) ale construcţiilor şi/sau edificiilor inclusiv gabaritele echipamentelor şi mecanismelor utilizate la construcţia obiectului (înălţimii macaralei de construcţie etc.);
 • informaţia privind coordonatele geografice ale obiectului (obiectelor) în sistemul coordonatelor geodezice al Sistemului geodezic mondial - WGS-84 în formatul DD°MM'SS.s'';
 • informaţia privind înălţimea maximă a obiectului (obiectelor) în formatul DECIMAL (MMM.m);
 • materiale cu indicarea nivelului suprafeţei solului pentru fiecare obiect solicitat în raport cu nivelul mediu al mării (MSL) în formatul DECIMAL (MMM.m);
 • materiale cu indicarea informaţiei cu privire la înălţimile relative ale edificiilor adiacente şi/sau ale unor obiecte mai înalte din împrejurimi (în cazul în care acestea există);
 • caracteristicile specifice ale obiectului, care (în funcţie de natura construcţiei sau în timpul funcţionării echipamentelor/instalaţiilor) ar putea afecta siguranţa zborurilor:
  • planificarea emisiei de fum sau emanarea aburilor în procesul de exploatare a obiectului;
  • planificarea emisiei de substanţe nocive, corozive, radioactive etc în procesul de exploatare a obiectului;
  • sisteme/dispozitive speciale de iluminat;
  • disponibilitatea /caracteristicile utilajului electric de forţă, care induce cîmpurile electromagnetice;
  • activitatea care contribuie la aglomeraţia în masă a păsărilor (mori, construcţii de siloz, locuri pentru păstrare, depozite, bazine de sedimentare, gunoişti etc);
 • descrierea detaliată a obiectului/construcţiilor, cu indicarea materialelor obiectului şi materialelor de construcţie, prevăzute pentru utilizare;
 • harta (o copie a hărţii), precum şi schema sau planul situaţional cu indicarea obiectului aferent la străzile (la amplasarea obiectului în localitate) sau la localităţile (la amplasarea obiectului în afara localităţii) cu indicarea scării.

4.2 La coordonarea construcţiei obiectelor de emitere a undelor radio suplimentar trebuie să fie indicate:

 • frecvenţele de operare sau gama de operare de emitere a undelor radio, capacitatea, directivitatea emiterii

sau

 • documentul organului de stat autorizat de electrocomunicaţii care confirmă că obiectul construit va funcţiona în conformitate cu planul de distribuire a frecvenţelor.

4.3 La coordonarea liniilor de telecomunicaţii şi liniilor electrice se vor indica următoarele:

 • denumirea traseului;
 • punctele iniţial şi final ale traseului coordonat;
 • tensiunea liniilor electrice;
 • înălţimea suporturilor şi depăşirea bazei acestora;
 • materialul din care sunt construite suporturile.

4.4 La coordonarea proiectelor de dezvoltare şi planificare a oraşelor, localităţilor este necesar de a prezenta un plan general cu indicarea construcţiei proiectate şi de perspectivă, numărului de etaje a construcţiilor şi edificiilor.

4.5 În plus la lista minimă de documentaţie tehnică, necesară pentru coordonare, AAC RM este în drept să solicite informaţie suplimentară, necesară pentru analiza detaliată a cererii de acordare a avizului privind coordonarea construcţiei şi amplasării obiectelor.